I.C.S.E Toppers
2017-2018
JANVI SINGH
96.4%

VANSHIKA BHASIN
96.2%

SHYAMANSH AGARWAL
95%

SPARSH AGARWAL
94.6%

SWAPNIL GUPTA
94.6%

MAHI SINGH
93.6%

VANSHIKA BHATNAGAR
93.4%

AISHA SHARMA
92.2%

ADITYA YADAV
92.8%

SHRADDHA RAMRAJ
91.2%

SWATI PANDEY
90.6%

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012