I.S.C Toppers
2017-2018
ABHINAV ASTHANA
96.25%

RAJAT SRIVATAVA
94.5%

HARSH DWIVEDI
94.5%

ANUBHA SAXENA
93%

AYUSH GUPTA
92.25%

MAHIMA VERMA
92.25%

SAMARTH SRIVASTAVA
91%

VERSHA BHARDWAJ
91%

ARPITA MISHRA
90.25%

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012